top of page

עסקים ומסחר - הרוב הדמוקרטי

המצב הכלכלי האיתן של העיר והנכסים הקיימים בה (שנבנו במהלך עשרות השנים האחרונות) מאפשרים בניית אקו סיסטם כלכלי מפותח יותר בתוך רעננה:

  1. אוכלוסיה חזקה ומגוונת

  2. מערכת חינוך בין הטובות בארץ

  3. חברות גדולות הנמצאות בעיר (אמדוקס, אוניברסיטה פתוחה, בי"ח לוינשטין ועוד)

  4. איזורי תעשייה ומשרדים מפותחים ונגישים תחבורתית

  5. מאזן כלכלי חיובי של העיר

  6. מתקנים עירוניים חדישים ומטופחים

 

המתווה הכלכלי של רעננה יתבסס על ארבעה יסודות.

פיתוח העסקים הקטנים בעיר

✔  הגדלת מספר האנשים ברחובות העיר – פחות תחבורה במקומות שבהם קיימים ריכוזים של עסקים קטנים, מעבר למדרחוב

✔  הנגשה דיגיטלית של העסקים לתושבי העיר

✔  חיבור בין העסקים הקטנים לעסקים הגדולים בעיר (לבנות מודלים המתמרצים את העסקים הגדולים לבצע את הרכש שלהם בתוך תחומי העיר – ניתן באמצעות הנחות בארנונה לפי היקף הרכש)

יזמות עירונית

בניית מיזמים עירוניים והפעלתם על ידי החברה הכלכלית של העירייה.

✔  עידוד מעבר לאנרגיה ירוקה – לדוגמא, פאנלים סולריים

✔  הקמת צי של רכבים חשמליים קטנים שניתן להשתמש בהם רק בתחומי העיר / ערים שכנות

 

הרחבת תעשיות עתירות ידע על ידי עידוד תחומים מסויימים

בניית אקו סיסטם שלם סביב תחום מסויים של תעשיית ההייטק, תוך ניצול המשאבים הפנויים של העיר והעוגנים הקיימים, לדוגמא:

✔  תחום הבריאות והרפואה בדגש על שיקום וטכנולוגיות לגיל השלישי – תוך כדי יצירת יוזמות עם בי"ח לוינשטיין

✔  עידוד מעבר חברות פיתוח בתחום הקיימות העירוני אל רעננה ושימוש בתשתית העירונית לצורך בדיקת התכנות של הטכנולוגיות אותן הם מפתחים

בניית "קרן העושר" העירונית

בניית קרן עירונית ייעודית מתוך עודפי הארנונה ליצירת אי תלות בתקציבים ממשלתיים לפיתוח כלכלי מקומי:

✔  השקעת מכספי הקרן במכשירים לטווחים ארוכים (תשתיות ועידוד עסקים)

✔ מרבית ההשקעות יבוצעו בתחום היזמות תוך ביצוע השקעות ומתן הטבות לחברות הזנק בתחומים מסויימים אשר העיריה תבקש לרכז ברעננה כמקור ידע ומחקר ברמה ארצית

✔  תשואות הקרן יחזרו לתקציב העיר בצורת סבסוד של שירותים עירוניים מסויימים 

bottom of page