top of page

הערכים שלנו

ממחאה להשפעה

אנחנו, המועמדות והמועמדים למועצת העיר, מוטרדים ביותר מההתגברות, ההקצנה וההעמקה של שסעים בקרב חלקים הולכים וגדלים בחברות, קהילות ומגזרים שונים. אנו עוקבים בדאגה אחרי האירועים בשנים האחרונות ברחבי הארץ ואחר אופן התנהלות השלטון המרכזי (ממשלות ישראל, הכנסות השונות ומערכת המשפט).

המצב המשברי מתבטא בשיא עוצמתו כעת,  במלחמת 'חרבות ברזל' שבאה בעקבות הטבח הנורא של ה- 7.10. אך במידה רבה, המצב המשברי מתבטא גם בחמש מערכות בחירות עוקבות לכנסת, קיצור ניכר במשך כהונת ממשלות ותחלופה רבה של שרים, במבצע 'שומר חומות' והאירועים שנלוו אליו ברחבי הארץ, במשבר הקורונה, וכמובן - ניסיונות ההפיכה המשטרית.

 

משברים אלו פוגעים בחוסנה של המדינה, באחדות העם והם בעלי השפעה גדולה על חיינו המשותפים בישראל. ישנו חשש לא מבוטל להמשך התנהלות משברית בשנים הקרובות במערכות השלטון המרכזיות.

אל מול זאת אנחנו מציבות ומציבים חזון של תקווה שמבוססת על פעולה מקומית. אנחנו מאמינות ומאמינים כי דרך פעילות ממוסדת ברשות המקומית ביכולתנו לשמור על יציבות שלטונית, משילות מקצועית, שכנות טובה, פתרון בעיות, ושמירה על מרחב ציבורי פלורליסטי ומכיל. אנחנו מאמינות ומאמינים כי על ידי פעולה לאור מצפן ערכי נכון – באפשרותנו לייצר הסכמות רחבות ברמה המקומית – ובכך לסייע גם לפתרון מחלוקות ברמה הלאומית.

Screenshot 2024-02-21 at 16.14.48.png
Screenshot 2024-02-21 at 16.18.11.png
Screenshot 2024-02-21 at 16.29.36.png
Screenshot 2024-02-21 at 16.33.21.png
Screenshot 2024-02-21 at 16.35.06.png

אנו מתחייבות ומתחייבים לפעול לאור הערכים והעקרונות הבאים:

ממלכתיוּת – שמירה וכיבוד המדינה ומוסדותיה - עקרונות היסוד שנקבעו במגילת העצמאות, עקרונות השלטון והמשטר הדמוקרטי - ליברלי, עמידה מלאה מאחורי שלטון החוק ועקרון השוויון בפני החוק. 

 

שוויוניוּת - שיווין זכויות חברתי ומדיני מלא בהענקת שירותים עירוניים לתושבות והתושבים ללא הבדל, דת, גזע, מין, מגדר, או גיל.

 

מרחב ציבורי חופשי ופלורליסטי - שמירה על חופש הפרט, חירות אזרחית ופוליטית, חופש לאורחות חיים דתיים ולצידם, חופש מכפייה דתית, חופש מצפון, לשון, חינוך, ותרבות - תוך מחויבות להכרה וכיבוד הזהויות השונות של פרטים וקהילות המרכיבים את עירנו.

סובלנוּת והכרה - שמירה וקידום סובלנות, הכלה וערבות הדדית בין תושבינו ועובדינו במרחב המקומי, תוך הכרה במגוון הזהויות השונות המעשירות את הקהילה המקומית.

דמוקרטיה מקומית – הפרדת רשויות בין המרכזי למקומי, הגדלת העצמאות של השלטון המקומי והעמקת הדמוקרטיה המקומית. מחלוקות מקומיות יתבררו וייפתרו בהידברות הדדית. המנגנונים הדמוקרטיים של ייצוג הבוחרים יפעלו תוך כבוד ושמירה מלאה על זכויות המיעוט והפרט של כל מי שמושפע מהחלטותינו.

חופש ביטוּי וכבוד הדדי - שמירה על חופש הביטוי וההפגנה תוך התנגדות לכל ביטוי של הסתה או אלימות על כל רקע, ובפרט על רקע לאומני, מגדרי, דתי, גזעני או פוליטי.

׳הרוב הדמוקרטי׳ תשמור על הרשות המקומית מגחמות של הממשלה, ובכך – תעזור למדינתנו ועירנו האהובה להתפתח באופן מעורר גאווה.

Screenshot 2024-02-21 at 16.37.28.png
bottom of page